NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Onze Missie

Onze Missie

De Friese Milieu Federatie is een koepelorganisatie van 38 natuur- en milieuorganisaties die zich met hart en ziel inzet voor de belangen van natuur en milieu in Fryslân. Wij streven naar een gezond milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. We komen op voor waarden die zelf geen stem hebben. We nemen het initiatief om kansrijke en duurzame vernieuwing te stimuleren en we dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

Wij willen de volgende positie innemen:

  • Wij bieden handelingsperspectief over de wijze waarop de transitie naar duurzaamheid in Fryslân vormgegeven kan worden, nemen het voortouw in de discussie over duurzaamheid, ontwikkelen lange termijn perspectieven en komen met concrete oplossingen.
  • Wij initiëren creatieve en innovatieve processen, gericht op vooruitgang, oplossingen en samenwerking.
  • Wij ondersteunen en verbinden (lokale) initiatieven op het gebied van duurzaamheid, als wenkend perspectief voor anderen.
  • Wij motiveren en inspireren mensen, bedrijven en overheden in de transitie naar een duurzame samenleving.

Wij focussen ons de komende jaren op 3 belangrijke opgaven:

1. TEGENGAAN VAN (DE EFFECTEN VAN) KLIMAATVERANDERING
Klimaatverandering heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gemanifesteerd: gemiddelde
temperaturen zijn gestegen, we hebben te maken met intensievere regenbuien en perioden van
droogte. In het Klimaatakkoord van Parijs 2015 is afgesproken dat we de gemiddelde temperatuurstijging op aarde willen beperken tot niet meer dan 2 graden Celsius, met een streven naar maximaal 1,5 graden Celsius.
Onze ambitie is dat wij in Fryslân op een zodanige wijze wonen en werken dat de impact op
onze leefomgeving tot een minimum beperkt is, dat we negatieve effecten niet op anderen
afwentelen, dat we geen afval meer produceren en dat we niet meer afhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen.

2. HERSTEL VAN DE BIODIVERSITEIT
De biodiversiteit in Fryslân is afgelopen jaren schrikbarend snel achteruitgegaan. Vooral in het
agrarisch cultuurlandschap hebben de (weide)vogels, insecten en zoogdieren het zwaar. Ook
in de Ecologische hoofdstructuur is de achteruitgang niet gestopt. De totale biodiversiteit van
Fryslân is teruggelopen van 53% in 1900, naar 33% halverwege de twintigste eeuw tot 19% in de
huidige situatie.
Onze ambitie is om de dalende trend van de biologische diversiteit in Fryslân tot staan
brengen. We zetten ons in om wonen, werken en recreëren in balans te brengen met de natuur,
zodat er een samenhangend en gezond (eco)systeem ontstaat met een hoge diversiteit aan
soorten.

3. BEHOUD EN ONTWIKKELING VAN DE FRIESE OMGEVINGSKWALITEIT
Het Friese landschap is continue aan verandering onderhevig. In 2010 is Fryslân tot de mooiste
provincie van Nederland verkozen. Reden daarvoor was enerzijds de landschappelijke kwaliteit
en diversiteit én anderzijds de betrokkenheid van de burger bij het landschap. We merken dat
het landschap in Fryslân vervlakt: bedrijventerreinen lijken op elkaar en agrarische cultuurlandschappen verschralen. Verder staat ons een aantal grote ontwikkelingen te wachten die een stevige impact zullen hebben op het Friese landschap, zoals de energietransitie, nieuwe
economische bedrijvigheid op het platteland en de schaalvergroting van de landbouw.
Onze ambitie is om in een zodanig mooie provincie te wonen, recreëren en werken, dat de
Friese burger trots is op zijn leefomgeving en cultuurhistorische waarden en dat deze omgeving
toekomstbestendig, veilig, gezond en aantrekkelijk is. De omgevingskwaliteit van Fryslân
is zodanig sterk en duurzaam, dat klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie
geïntegreerd is in het Friese landschap. Wij zien deze ontwikkeling als een kans, in plaats van
een bedreiging.

 

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF