NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Bestuur en RvT

Bestuur en RvT

Bestuur

Het Bestuur geeft leiding aan de organisatie en toetst de uitvoering van het beleid. De directie stelt jaarlijks een werkplan met begroting op, waarin onder meer de gewenste resultaten, begrote kosten en beoogde financiering per project zijn vastgelegd. Het Bestuur toetst dit werkplan met begroting en stelt dit vast. De Raad van Toezicht keurt het vervolgens goed. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Friese Milieu Federatie. Het Bestuur vergadert minstens zes keer per jaar en bestaat momenteel uit vijf leden:

IMG_1079

Van links naar rechts: Dhr. E. Nutma, voorzitter Dhr. drs. P. de Haan, penningmeester Mw. P.M. Esser, Dhr. E. Folmer en Dhr. J. Slager (ontbreekt op deze foto).

 

 

 

 

Raad van Toezicht

Bij de FMF zijn 38 particuliere natuur- en milieuorganisaties aangesloten, die met elkaar meer dan 60.000 leden vertegenwoordigen. De Raad van Toezicht wordt gevormd door leden afkomstig uit deze aangesloten organisaties.

De Raad van Toezicht heeft als algemene taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de Friese Milieu Federatie, net als het uitoefenen van die taken en bevoegdheden die in de statuten aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend. De Raad van Toezicht komt twee keer per jaar bij elkaar.

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF