NMF Friesland Samen voor een mooi en duurzaam Fryslân.
Menu
Fryslân Zoemt!

Fryslân Zoemt!

Bloeiende bloemen, zoemende bijen, fladderende vlinders en fluitende vogels, wie wordt daar niet blij van? Iedereen is enthousiast over een kleurrijke omgeving met een uitbundig planten- en dierenleven. Het is mooi om te zien, aantrekkelijk om in te wandelen én nuttig bovendien, want bijen en insecten zijn onmisbare schakels in de voedselketen.

bijenplatform

Biodiversiteit Bijenweides Bijen

 

Biodiversiteit onder druk
Het aantal soorten planten en dieren gaat de laatste jaren steeds verder achteruit, dit geldt vooral voor de bijenstand. Onderstaande grafiek toont de achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland, Europa en op wereldniveau. De verticale as laat het aantal verschillende soorten zien en de horizontale as geeft te tijd weer. Vanaf 1900 hebben grootschalige ingrepen in het landschap, die mogelijk werden dankzij de technische vooruitgang, geleid tot een sterke afname van de biodiversiteit. In de 20e eeuw kwam daar de schaalvergroting in de landbouw bij. De belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit zijn: afname van het oppervlakte natuurlijke en halfnatuurlijke gebieden, versnippering van gebieden en afname van de milieukwaliteit.

BiodiversiteitBloemrijke weides en graslanden zijn essentieel voor bijen, vlinders en andere insecten. Te weinig voedsel en ook het ontbreken van geschikte nest- en overwinteringsplekken, spelen een belangrijke rol bij de achteruitgang van veel soorten. Door aanleg van bijenweides en omvormen van graslanden kunnen we de soortenrijkdom weer de goede kant op helpen. Dat is ook noodzakelijk voor onze voedselketen: bijen en insecten zijn onmisbaar voor het bestuiven van ons groente en fruit.

Bijenweides
In het project Fryslân Zoemt! werken de Friese Milieu Federatie en de Nederlandse Bijenvereniging samen met gemeenten, lokale organisaties en bewoners aan de aanleg van een netwerk van bijen- en vlinderweides. Onbenutte gronden zoals braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties zijn bijzonder geschikt om, in ieder geval tijdelijk, omgetoverd te worden tot bloemrijke weides. Zo helpen we de bijen en vlinders een handje en brengen we de natuur dichter bij de mensen.

Op dit moment zijn er al meer dan 20 locaties in Fryslân die worden bewerkt en zich straks ontwikkelen tot een bijenweide. Op deze kaart staan alle locaties aangegeven.

In het bestand Bijenmengsels staan alle bloemen- en plantensoorten die worden ingezaaid op deze plekken.

Wilt u zelf een bijenweide aanleggen?
In deze handreiking staat precies hoe u dit kunt doen.
Meer specifieke informatie over aanleg en beheer van een bloemrijk grasland vindt u in dit document.

Klik hier voor antwoorden op de meest gestelde vragen

Voor- en nadelen van een bloemrijk grasland of berm ten opzichte van een traditioneel grasveld.

Schermafdruk 2015-12-02 09.50.42
Bijen
Bijen zijn hele nuttige dieren en zijn een belangrijke factor in de natuur en voor de voedselproductie. Ze bestuiven landbouwgewassen, zoals appels en aardbeien. Zonder bijen zou de voedselproductie van de mens ernstig in de problemen komen. Zonder bestuiving geen vruchten, maar ook geen zaden. Daarnaast zorgt de bij met de bestuiving van veel wilde planten voor de nodige biodiversiteit in de natuur. Naast deze belangrijke taak in de natuur, is de bij leverancier van vele nuttige producten voor de mens. Meer dan de helft van de circa 350 bijensoorten in Nederland wordt op dit moment met uitsterven bedreigd en staat daarom op de Rode Lijst.


Meer weten?
Arnoud de Vries
06-86868846
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl

Volg ons via social media
Wij worden gesteund door:
Provincie Fryslân
CBF